Home → Departments → Mechanical Engg

Research Papers

SI.No

Faculty Name

No. Of research papers

   

National Journal

International Journal

National Conference

International Conference

1

Dr. H.V. Ravindra

01

60

34

136

2

Dr. S. Ghanaraja

01

25

03

33

3

Dr. Rudreshi Addamani

02

09

02

16

4

Dr. S.L. Ajit Prasad

-

24

09

36

5

Dr. K.J. MahendraBabu

01

06

01

05

6

GanapathyBawge

-

-

-

-

7

Aravinda Kumar Bidri

-

-

-

01

8

M.R. Srinivas

-

09

01

13

9

Dr. S.V. Anil kumar

01

09

01

08

10

V.C. Chandrashekar

-

-

-

-

11

T.M. DeveGowda

-

06

-

09

12

Mohamad Rafi. H. Kerur

-

04

01

05

13

Dr. Sadashiva M

-

14

01

12

14

Pavan K N

01

05

01

06

15

Dr. Gurupavan H.R

-

10

-

12

16

Dr. Rupesh S

-

07

03

13

17

Dr. C.K. Vikram

-

03

02

07

18

S.Raghavendra

-

01

-

01

19

Syed Imran Ali

01

-

-

-

20

Somashekar BR

-

-

01

-

21

V Doddaswamy

-

04

-

03

22

Pavan Krishna K

-

-

-

01

23

Ranjith K

-

05

-

03

24

UllasNandan Kumar A. S

-

01

-

-

25

SukruthSagar B. P

-

03

-

03

26

Dr. Lakshmi Narasimha Murthy H.R

-

02

-

-

27

Ramesh Kurbet

-

06

-

-

28

Srikanth Shekar K C

-

02

02

-

29

Mahesh Kumar M

-

-

-

-

30

Avinash M

-

-

-

-

31

Siddesh Kumar N M

-

02

-

02

32

Shylendra K M

-

-

-

-

33

Nouman Khan

-

01

-

-