Home → Departments → Chemistry

Faculty

Teaching Staff

Dr. H. Ramachandra
Professor & HOD
Dr. Prashanth. P. A
Dr. Chandrashekar S.N.Avinash
SAHANA. J Sahana H S

Technical Staff

Sl. No. Name Designation Experience
1
Mr. K S Jayarama
Helper 28 yrs
2
Smt. Padma
Helper 8 yrs
3
Mr. K S Sridhara
Helper 6 yrs